Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dokument, który Państwo czytają stanowi politykę prywatności serwisu internetowego PassionHR.pl, dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem https://passionhr.pl. Właścicielem i operatorem Serwisu jest PassionHR Izabela Bierlet-Chwast, dalej zwana Administratorem. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.passionhr.pl (dalej jako: Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu  jest Izabela Bierlet-Chwast prowadząca działalność pod nazwą PassionHR Izabela Bierlet-Chwast, ul. Witosa 1/12, 32-300 Olkusz, NIP 637 191 70 78, e-mail: rodo@passionhr.pl, telefon kontaktowy 735 038 317 (dalej także jako: administrator).
 2. Polityka prywatności określa m.in.:
 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników serwisu
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
 • sposoby wykorzystania tych danych,
 • politykę wykorzystania plików cookies w serwisie.

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

 1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego oraz zaznaczenie w odpowiednim miejscu odpowiedniego okienka. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia serwisowi kontaktu z użytkownikiem. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,  sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,  musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;  cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
  • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
  •  jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń
  • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@passionhr.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa.
 7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki,. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)
 9. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, adres
  e-mail lub imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail w przypadku aplikowania na ofertę pracy. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  • realizacji zamówień i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu zamówienia) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO)
  • działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu)
  • wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (odrębnej zgody)
  • tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawcy PassionHR Izabela Bierlet-Chwast z zastrzeżeniem,
   iż przystąpi on do umowy powierzenia danych osobowych z administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO)
  • w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 1. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to wyłącznie usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, klientom dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, organów publicznych – w zakresie w jakim Administrator jest zobowiązany udostępnić dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku
  z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 2. Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez Internet, realizacja zamówienia), brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Administratora.

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Administratora), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Okres przetwarzania 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w  którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do  momentu w którym :

– przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika

– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową

– zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

VI. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VII. Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Państwu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies
nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji można również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów: zapamiętywania informacji o Państwa sesji, statystycznych. Ciasteczka są także wykorzystywane przez zintegrowane z Serwisem usługi zewnętrzne. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

VIII. Usługi Zewnętrzne

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Państwa ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Państwa potrzeb. Z polityką prywatności usług, z których korzystamy – można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ (Google)

Facebook Pixel – Serwis jest zintegrowany z narzędziem marketingowym Facebook Pixel, udostępnianym przez serwis społecznościowy Facebook. Narzędzie to używane jest do optymalizacji i mierzenia skuteczności reklamy w serwisie Facebook. Z polityką prywatności usług Facebooka można zapoznać się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Czat Smartsupp – serwis korzysta z oprogramowania czatu dostarczanego przez firmę Smartsupp. Narzędzie to jest używane do komunikacji z Użytkownikami serwisu. Z polityką prywatności dostawcy usługi można zapoznać się pod adresem: https://www.smartsupp.com/pl/help/rodo/

IX. Kontakt z Administratorem

Jeśli chcą Państwo zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności – prosimy napisać na adres e-mail: rodo@passionhr.pl.