80% dofinansowania
na szkolenia

Dowiedz się więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego PassionHR.pl

Definicje:
1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
2. Usługodawca – operator Serwisu – PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet, z siedzibą przy ul. Witosa 1/12 w Olkuszu (kod pocztowy: 32-300) Podmiot działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 14616.
3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://passionhr.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, których rodzaj i zakres został określony w § 2 niniejszego Regulaminu.
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Użytkownikiem lub Osobą odwiedzającą serwis w ramach zorganizowanego systemu teletransmisji (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
7. Formularz – formularz dostępny w Serwisie, wypełniany przez Użytkownika w celu aplikowania na ofertę pracy.
8. Oferta pracy – opublikowana w Serwisie informacja dotycząca wolnej posady, na którą aplikować może Użytkownik serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet, z siedzibą w Olkuszu, operator Serwisu internetowego passionHR.pl ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie w postaci odnośnika do strony internetowej, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Celem Serwisu jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Operator działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 14616.
2. Serwis umożliwia Użytkownikom:
– aplikowanie na opublikowane w Serwisie oferty pracy,
– przesłanie drogą teletransmisji informacji o Użytkowniku (także w formie pliku CV) w celu wzięcia udziału w toczących się lub przyszłych procesach rekrutacji.
3. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania ofert pracy i aplikowania na oferty pracy, zamieszczania danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonych i przyszłych rekrutacji.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania techniczne:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane są aktualne wersje najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge),
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 4. Zasady aplikowania na Oferty pracy

1. Na interesujące oferty można aplikować bezpośrednio klikając w przycisk „Aplikuj”.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie Usług i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
3. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet, z siedzibą przy ul. Witosa 1/12 w Olkuszu (kod pocztowy: 32-300) lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: rekrutacja@passionhr.pl.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) Oznaczenie usługobiorcy,
b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
4. Operator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania reklamacji przez Operatora.

§ 7. Ochrona danych osobowych w Serwisie

  1. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w zgodzie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet, z siedzibą przy ul. Witosa 1/12 w Olkuszu (kod pocztowy: 32-300)
  3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem formularza aplikowania na oferty pracy zbierane są w celu realizacji Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody – w celu udziału w procesie rekrutacyjnym lub udziału w procesach rekrutacyjnych w przyszłości.
  5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być podmioty zainteresowane zatrudnieniem Użytkownika Serwisu (osoby poszukującej pracy).
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  7. W przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym udostępnienia danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę podmiotom trzecim w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności w zakresie prowadzenia i zarządzania aktualnymi i przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, w szczególności w związku z poszukiwaniem i przekazywaniem Użytkownikowi ofert pracy, a także przedstawianiem CV Użytkownika potencjalnym podmiotom przedstawiającym oferty pracy w ramach Serwisu oraz podmiotów zainteresowanych znalezieniem pracownika za pośrednictwem Usługodawcy.
  8. Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, dane dot. przebiegu nauki, historia zatrudnienia, dane dot. przebytych kursów, posiadanych uprawnień zawodowych, adres IP, adres e-mail.
  9. Serwis jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
  10. Serwis zabezpieczony poprzez instalacje certyfikatu SSL zapewniającego ochronę Serwisu oraz będącego gwarantem poufności danych przekazywanych drogą elektroniczną.

§ 8. Postanowienia końcowe:

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Operator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

Zainteresowana? Zainteresowany?

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Kontakt