Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Izabela Ulatowska – Bierlet prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PassionHR, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Olkuszu przy ul. Witosa 1/12 w Olkuszu (kod pocztowy: 32-300), NIP 6371917078

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: rekrutacja@passionhr.pl lub pod numerem telefonu + 48 735 038 317

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody – w celu udziału w procesie rekrutacyjnym lub udziału w procesach rekrutacyjnych w przyszłości.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko przez Panią/Pana wskazane na rzecz Pracodawcy, dla którego Administrator świadczy usługi rekrutacyjne, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 1 i 4 Kodeksu pracy, a w przypadku Pani/Pana dobrowolnej zgody również w zakresie wizerunku lub innych danych dobrowolnie podanych

lub/i

 1. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowisko przez Panią/Pana wskazane lub podobne, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 1 i 4 Kodeksu pracy, a w przypadku Pani/Pana dobrowolnej zgody również w zakresie wizerunku lub innych danych osobowych dobrowolnie podanych

lub/i

 1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tj. wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniodawcą administratora, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego) w przypadku przedstawienia danych osobowych zleceniodawcy poszukującemu kandydata do pracy za pośrednictwem administratora.

lub/i

 1. w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PassionHR Izabela Ulatowska-Bierlet, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Celem rozwiania wątpliwości umieszczenie przez Ciebie w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych zdjęcia lub innych danych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, odpowiednio w celu udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym lub w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jednocześnie Administrator prosi o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności takich jak: stan cywilny, posiadanie dzieci, dokładny adres zamieszkania, data urodzenia. Dane te nie powinny być podawane w procesie rekrutacyjnym.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do niczego Cię nie zmuszamy, jednak tak naprawdę bez ich podania nie jesteśmy w stanie włączyć Twojej osoby do procesu rekrutacyjnego lub przesyłać Ci oferty marketingowe na temat naszych produktów i usług.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Agencja może udostępniać Twoje dane osobowe swoim klientom, dla których to prowadzi proces rekrutacyjny. Nasi klienci zobowiązani są do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane będą przekazane do naszego klienta poinformujemy Cię o tym za pomocą maila.

Agencja może udostępniać Twoje dane osobowe swoim usługodawcom, którzy wykonują prace administracyjne i operacyjne, celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Nasi usługodawcy zobowiązani się do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych. Posiadają dostęp jedynie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (dostawcy usług IT, dostawcy usług z zakresu zarządzania księgowością. Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideo oraz narzędzia oceny umiejętności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Agencja przechowuje Twoje dane osobowe przez okres zależny od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w procesie rekrutacyjnym, który Cię interesuje, Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu rekrutacyjnego, przy czym będzie to trwało nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ich przesłania do nas.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych na poczet również innych procesów rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 36 miesięcy od momentu ich przesłania do nas.
 • W przypadku gdy wyraziłeś/-aś zgodę marketingową, Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a więc do momentu w którym:
  • przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
  • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda wynikająca z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora np. w zakresie dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń w stosunku do zleceniodawcy poszukującego kandydata do pracy za pośrednictwem administratora (art.6 ust.1 lit f Rozporządzenia).

Podstawą prawną do przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PassionHR Izabela Ulatowska-Bierlet, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować?

 • E – mail
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wiadomość sms

Czym jest prawo do bycia zapomnianym?

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Czy dane będą profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz także na stronach Regulamin oraz Polityka prywatności.