Ochrona danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Izabela Bierlet – Chwast prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PassionHR, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Olkuszu przy ul. Witosa 1/12 w Olkuszu (kod pocztowy: 32-300), NIP 6371917078 e-mail: rodo@passionhr.pl, telefon kontaktowy: 735 038 317

Źródło danych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie za pomocą jednego z kanałów rekrutacyjnych (e-mail, portale z ogłoszeniami o pracę, strona internetowa passionhr.pl, Messenger, Linkedin).

Cel i podstawy prawne przetwarzania oraz zakres danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn, Messenger, na rzecz Administratora oraz Pracodawcy, dla którego Administrator świadczy usługi rekrutacyjne, w tym:
  1. dane określone w zgłoszeniu w szczególności takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie (takie jak: np. Twoje zdjęcie, zainteresowania) w oparciu o Twoją zgodę(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. inne informacje, w tym informacje pozyskane w związku z rozmową kwalifikacyjną (m.in. o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy) w celu realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  3. wskazane przez Ciebie dane kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany korespondencji, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  4. dane wytworzone przez nas na Twój temat (np. ocena Twoich kompetencji) w celu realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  5. dane dotyczące weryfikacji Twoich oświadczeń zawartych w zgłoszeniu i kompetencji, w tym dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia testów kompetencji (np. informacje o Twojej wiedzy i umiejętnościach), zebrane przez nas, zebrane z portali zawodowo –biznesowych np. LinkedIn, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. dane zawarte w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami (np. dane dotyczące Twoich umiejętności), w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  7. dane wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy w oparciu o Twoją odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
 1. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska, jeżeli wyraziłaś/eś na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
 2. zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (tj. wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniodawcą Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego) oraz w przypadku przedstawienia danych osobowych zleceniodawcy poszukującemu kandydata do pracy za pośrednictwem Administratora, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych i wykazania zgodności z tymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z f) RODO)
 5. na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 6. w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PassionHR Izabela Bierlet – Chwast, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wyraziłaś/eś na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)

Zasadniczo, prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia. Jeśli jednak uznasz, że podanie takich danych w trakcie procesu rekrutacyjnego jest konieczne, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych wynikających z kodeksu pracy, wymaganych względem osób ubiegających się o pracę (takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe czy dane niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku jak dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie obowiązkowe może okazać się podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie czy niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (jak np. dane o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy).

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe swoim zleceniodawcom (klientom), dla których to prowadzi proces rekrutacyjny. Nasi klienci zobowiązani są do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twoje dane będą przekazane do naszego klienta poinformujemy Cię o tym za pomocą maila.

Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe swoim usługodawcom, którzy wykonują prace administracyjne i operacyjne, celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Nasi usługodawcy zobowiązani się do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych. Posiadają dostęp jedynie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (dostawcy usług IT, dostawcy usług z zakresu zarządzania księgowością). Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideo oraz usługodawcom współpracującym z Administratorem w zakresie przeprowadzenia badania i oceny Twoich umiejętności oraz kwalifikacji (np. dostawcy testów badających kompetencje).

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzamy

 1. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane ogłoszeniu o pracę, przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn, Messenger  przez okres 6  miesięcy od daty przesłania Twojego zgłoszenia;
 2. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z tą rekrutacją w tym zwłaszcza:
  1. roszczeniami z tytułu dyskryminacji
  2. wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniodawcą Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego w przypadku przedstawienia danych osobowych zleceniodawcy poszukującemu kandydata do pracy za pośrednictwem Administratora przez okres nie dłuższy niż 1 rok, chyba że przetwarzanie danych ze względu na powyższe cele będzie niezbędne przez dłuższy okres wobec długości trwania postępowania sądowego, wówczas dane będą przetwarzane do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 1. na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 6 miesięcy od złożenia aplikacji lub zakończenia rekrutacji, w wypadku gdyby Administrator musiał powtórzyć rekrutację
 2. gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia pozyskania zgody na przetwarzanie przez Administratora
 3. w celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od dnia zebrania informacji
 4. w celu przedstawienia Tobie oferty marketingowej do czasu cofnięcia zgody

Twoje prawa

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych:

 1. w każdej chwili możesz cofnąć zgodę, jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
 2. w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
 3. masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych
 4. możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres e-mail: rodo@passionhr.pl.

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG)

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki profilowania